Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi adatkezelők adatkezelését szabályozza:

Név: RÓKUSPECIÁL KFT
Székhely: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 70. sz.
Cégjegyzékszám: 08-09-029859
Adószám: 11426707-2-08
Telefonszám: +36-20-260-3866
E-mail: info@rokuspecial.hu

Név: Pintér Rókus e.v.
Székhely: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 70. sz.
Adószám: 69444537-1-28
Telefonszám: +36-20-260-3836
E-mail: info@rokuspecial.hu

Jelen tájékoztató tartalmát az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.

Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása folyamatosan elérhető a www.rokuspecial.hu/adatvedelem weboldalon. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelésre a megrendelés teljesítése céljából kerül sor, az Ön által megadott személyes adatokat az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

2. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
Az adatkezelő a www.rokuspecial.hu weboldalon nem kér adatot, az oldal látogatása regisztrációhoz nem kötött.

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

  • Vezeték- és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  • E-mail cím: Kapcsolattartás
  • Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  • Számlázási név, cím: A szabályszerű számla kiállítása
  • Szállítási név, cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Kapcsolatfelvétel és ajánlat adása
Amennyiben valamely termékkel kapcsolatban a megadott elérhetőségeken keresztül például email-ben vagy telefonon (SMS, hívás) kérdéssel, megkereséssel (érdeklődés, ajánlatkérés) fordul hozzánk a következő adatkezelés valósul meg:
Kezelt adatok - Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok, ajánlatadással kapcsolatos írásos kommunikáció (SMS, e-mail)
Az adatkezelés időtartama - Az adatokat a kapcsolatfelvétel lezárultát követő 1 évig kezeljük vagy az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Az adatkezelés jogalapja - Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek. Amennyiben Ön rendelést adott le a telefonon, e-mailen vagy sms-ben, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
Kezelt adatok - Az adatkezelés során az adatkezelő az Ön nevét ( kötelező), címét (kötelező), telefonszámát (opcionális) és / vagy e-mail címét (opcionális), a megvásárolt termék jellemzőit, a vásárlás időpontját és a rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikációt kezeli.
Az adatkezelés időtartama - Az adatokat a rendelés teljesítését követő 5 évig (polgári jogi elévülési idő szerint) kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja - A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok - Számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama - A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja - Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A megrendelt termék házhoz szállítása
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
Kezelt adatok - Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama - Az adatokat a megrendelt áru kiszállítását követő 1 évig vagy az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja - Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért a felhasználó a felelős.

3. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás számlázására a Naturasoft Kft. számlázó programját használja. A kezelt adatok (Partner törzs) titkosak és védettek a jogosulatlan hozzáférés, vagy megsemmisülés ellen.
Adatkezelő saját gépén tárolja a személyes adatokat, nem külső szerveren, hanem helyben. Csak arra jogosult személyek férhetnek hozzá, akiknek munkájához kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.
Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő folyamatosan elektronikus védelmet biztosít, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, illetve adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS
Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a munkaköri leírás alapján feladatuk elvégzéséhez szükséges. Adatkezelő munkatársai minden esetben írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt ezen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, körültekintéssel kezelik azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.

Adatkezelő munkatársai részletes információkat kapnak az adatkezelések módjáról, szabályairól és az őket érintő teendőkről.
Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe, akik az alábbiak lehetnek:

Szállítási szolgáltatás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: szállítás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Csomagpont Egyszemélyes Kft.
Cím: 9300 Csorna, Soproni út 66. sz.
Tel.30-8777-627
E-mail: info@profifutar.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.profifutar.hu/adatvedelmi_nyilatkozat.html

FoxPost Zrt
Cím: 3300 Eger, Maklári út 119. sz.
Adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Könyvelési feladatok
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési és bérszámfejtési feladatok
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Földesi Krisztina e.v. (könyvelési és számviteli szolgáltatás)
Székhely: 9300 Csorna, Petőfi ltp. 3. fsz.l.
Adószám: 60269278-1-28
E-mail cím: csornakonyveles@gmail.com
Adatkezelési tájékoztató, elérhetőség: Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 6. sz.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.
4. Az érintettek köre: A megrendelést leadó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja:A törvényi előírások alapján könyvelési feladatok elvégzése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Kivéve a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a 2000. évi C. törvény és az 1996. évi 81§ LXXXI törvény.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
+36 - 1 - 432 - 3232
Email: support@dotroll.com
Adatkezelési tájékoztató: https://dotroll.com/adatkezelesi-szabalyzat_dotroll.pdf

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvviteli szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: NATURASOFT Magyarország Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Cégjegyzékszám: 01-09-870298
Adószám: 13730934-2-43
Telefonszám: 06-1-209-2152
E-mail: info@naturasoft.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.naturasoft.hu/adatvedelem.php

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.
4. Az érintettek köre: A megrendelést leadó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja:A törvényi előírások alapján a számla elkészítéséhez számlázó rendszer biztosítása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Kivéve a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a 2000. évi C. törvény és az 1996. évi 81§ LXXXI törvény.
8. Az érintett jogai:
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak.
Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át.
Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás esetén a megadott adatok továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.

5. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail agystb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt kezeli. A felesleges adatok tárolásának elkerülése végett érdekmérlegelési teszt alapján, mérlegeljük a korábbi adatokat és az adattakarékosság elvének betartása érdekében töröljük azokat.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1. Weboldalunkon az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k” vannak, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7. ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, módosítását, törlését az adatkezelő elérhetőségein, írásban.
Törlését abban az esetben nem, ha számla kiállításra került. A számviteli törvény előírása szerint a megőrzési határidő betartása szükséges.

Tájékoztatáshoz való jog:
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13.-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa. A tájékoztatás díjmentes

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintettek webes felületen nem regisztrálnak, így felhasználónévvel-jelszóval nem tudnak belépni hogy ilyen módon ellenőrizzék saját adataikat. A szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem kell. A tájékoztatás kiterjedhet adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, tevékenységére. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszol.

Törléshez való jog:
A rögzített adatok törlését abban az esetben nem tudjuk teljesíteni, ha számla került kiállításra. A számviteli törvény előírása szerint a megőrzési határidő betartása szükséges.

Az érintett kérheti adatai törlését. Amennyiben adatkezelő átadta adatfeldolgozó részére is a személyes adatot, úgy tájékoztatnia szükséges az adatfeldolgozót is, hogy az adatokat töröljék.
A törlés az alábbi esetekben fennáll: 1). a személyes adatokra már nincs szükség 2).az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást 3).az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 4). az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 5).a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 6).a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A rögzített adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: Pl. abban az esetben nem tudjuk teljesíteni, ha számla került kiállításra. A számviteli törvény előírása szerint a megőrzési határidő betartása szükséges.
Adatkezelő a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi.
Adatkezelő a törlésre irányuló kérelem ellenére szintén megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan követelés behajtásához szükségesek.
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését, módosítását (pl. lakcím változás)

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését), az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat olvasható formátumban (pl. .doc, .xls) megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást rövid időben belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és az érintettet írásban tájékoztatja annak megalapozottságáról. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Az érintett jogos érdekeinek egyértelmű és bizonyított megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Telefonszám: 36-1-3911-400
weboldal: www.naih.hu

9. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató jól látható helyen a www.rokuspecial.hu oldalon elérhető. Az érintettek a megváltozott adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul veszik, beleegyezés kikérésére nincs szükség.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, adóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság jogszabályi felhatalmazása alapján adatok, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett az adatkezelőt megkereshetik.